Regulamin sklepu karmydedykowane.pl


§1
Podmiot prowadzący.

 1. Podmiotem prowadzącym serwis karmydedykowane.pl jest: AGRA-NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie 83-034, ul. Jodłowa 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748436, NIP: 604-020-88-27, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

§2
Słownik pojęć użytych w regulaminie

 1. Na potrzeby zdefiniowania niniejszego regulaminu użyto następujących pojęć:
  • regulamin - niniejszy regulamin Serwisu,
  • serwis „karmydedykowane.pl” - usługa zdalnego doradztwa w zakresie żywienia zwierząt towarzyszących (psy, koty)
  • Klient – osoba, która po zaakceptowaniu regulaminu serwisu założyła konto na stronie serwisu „karmydedykowane.pl” i korzysta z usług serwisu,
  • karma dedykowana – karma zaproponowana dla zwierzęcia przez serwis karmydedykowane.pl na podstawie podanych informacji o zwierzęciu tworzących jego profil,
  • profil zwierzęcia – zbiór danych i informacji o zwierzęciu jakich Klient udziela w trakcie odpowiedzi zadawanych przez system dostosowujący karmę dedykowaną dla danego zwierzęcia. Na elementy takiego profilu składają się m.in. takie dane, jak: wiek zwierzęcia, płeć, jego obecny stan rozrodczy, obecna postura ciała, upodobania smakowe, uczulenia i inne ograniczenia żywieniowe. Pełen zakres tych danych zawarty jest w pytaniach profilujących zwierzę.
  • algorytm – wbudowany w Serwis program, dobierający najlepiej dopasowaną karmę dla danego zwierzęcia wraz z wyliczeniem jej dawkowania,
  • konto - prowadzony dla Klienta przez serwis karmydedykowane.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu karmydedykowane.pl (w tym profile zwierząt).
  • formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

§3
Postanowienia ogólne.

 1. Sklep działający pod adresem: „karmadedykowane.pl” (zwany dalej „Serwisem” lub „Sklepem”) działa na zasadzie zdalnego doradztwa w żywieniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów) poprzez:
  • automatyczne dostosowanie karmy najlepiej dopasowanej do profilu zwierzęcia, zdefiniowanego przez klienta w trakcie zakładania profilu zwierzęcia
  • wyliczenie przez algorytm serwisu dziennej dawki pokarmowej na podstawie dostarczonych danych profilowych zwierzęcia,
  • ułożenie grafiku dostaw na podstawie zakupionej ilości karmy i dziennego zapotrzebowania wyliczonego przez algorytm serwisu z funkcją przypominania o zbliżającym się terminie sugerowanego zamówienia kolejnej porcji karmy dedykowanej dla danego zwierzęcia.
 2. Powyższe usługi są możliwe do zrealizowania po założeniu konta przez klienta ( zasady zakładania konta są opisane w § 4)
 3. Powyższe usługi są realizowane z założeniem, że podane przez Klienta dane profilowe zwierzęcia są zgodne ze stanem faktycznym. Tylko takie dane mogą posłużyć do właściwych wyliczeń algorytmu serwisu dostosowującego karmę dedykowaną i wyliczającego dzienne dawki pokarmowe.
 4. Powyższe usługi mają wartość doradczą dla właściciela zwierzęcia, sugerującą najlepsze rozwiązania żywieniowe, jakie generuje algorytm serwisu na podstawie profilu zwierzęcia dostarczonego przez Klienta.
  Bieżąca obserwacja zwierzęcia przez jego właściciela i opiekującego się nim weterynarza powinny stanowić podstawowe kryterium do ewentualnej korekty żywienia. Na właścicielu zwierzęcia spoczywa obowiązek tej kontroli i bieżącej oceny stanu zdrowia i potrzeb zwierzęcia w tym potrzeb żywieniowych. Decyzje dotyczące żywienia zwierzęcia są wyłączną odpowiedzialnością jego właściciela.
  Klient po zaakceptowaniu regulaminu przyjmuje do wiadomości, że stanowi on integralną część zawieranej przez Internet umowy.
 5. Produkty oferowane w serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§4
Zakładanie konta w sklepie „karmydedykowane.pl"

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie „karmydedykowane.pl”, który jest zatwierdzany po akceptacji przez Klienta regulaminu Serwisu (dostępnego do przeczytania podczas procesu rejestracji przez naciśnięcie odpowiedniego linku aktywacyjnego). Założenie konta wymaga potwierdzenia adresu e-mail, z którym konto będzie powiązane.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@karmydedykowane.pl lub pisemnie na adres Agra-Nord Sp. z o.o. 83-034 Kleszczewo ul. Jodłowa 13.
 4. Zamówienia złożone jeszcze przed usunięciem Konta, są realizowane do końca, jak przy działającym koncie.
 5. Właściciel Konta zobowiązuje się do jego wykorzystywania zgodnie z obowiązującym prawem w tym zgodnie z przyjętymi dobrymi zwyczajami. Umieszczanie na stronie serwisu treści sprzecznych z powyższymi zapisami może skutkować usunięciem Konta Klienta.
 6. Udostępnienie przez Klienta danych do logowania osobom trzecim jest jego wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

§5
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa skryptów JavaScript

Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§6
Zasady składania zamówienia i realizacja zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu na utworzone wcześniej Konto. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez założenia Konta.
 2. Przy pierwszym zamówieniu stworzyć Profil Zwierzęcia dla którego chcemy zakupić Karmę Dedykowaną. Kolejne zamówienia dla zwierzęcia z już utworzonym profilem odbywają się po zwykłym zalogowaniu Klienta i wybraniu zwierzęcia, dla którego ma być zamówiona kolejna porcja karmy.
 3. Wygenerować przez algorytm serwisu karmę dedykowaną dla danego zwierzęcia lub wprowadzić zmiany w już istniejącym profilu. Istotne zmiany mogą wpłynąć na wygenerowanie nowej Karmy Dedykowanej dla danego zwierzęcia. Wybrać wielkość dostępnego opakowania,
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” - etap jednoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i płatności,
 6. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności.
 7. Ze względów żywieniowych i dietetycznych algorytm może wybrać inną karmę, niż wskazany ulubiony smak, gdyż priorytetem jest zdrowe żywienie odpowiadające zwierzęciu na podstawie stworzonego profilu.
 8. Na specjalne życzenie klienta sklep może wysłać karmę ze wskazanym preferowanym smakiem, jednakże Klient robi to na własną odpowiedzialność będąc świadomym, że dana karma może nie spełniać wszystkich potrzeb zwierzęcia ze względu na jego obecny stan rozwoju, uczulenia, dolegliwości i ogólną kondycję organizmu.
 9. Klient wyraża zgodę na automatyczne powiadomienia z serwisu o zbliżającym się terminie następnej sugerowanej dostawy Karmy Dedykowanej na podstawie wyliczeń algorytmu. Po trzykrotnym komunikacie przypominającym usługa przypomnienia zostaje wstrzymana, jednakże Klient może samodzielnie w każdej chwili zgłosić odstąpienie od tej usługi poprzez usunięcie konta w systemie, które odbywa się poprzez kontakt z administratorem sklepu pod adresem rodo@karmydedykowane.pl
 10. Ponieważ karmy dedykowane są produktem personalizowanym, a nie prefabrykowanym, to Sklep zastrzega sobie prawo przedłużenia realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych w sytuacji braku możliwości wypełnienia usługi, o czym Klient zostanie poinformowany. Niemożliwość realizacji usługi wiąże się ze zwrotem całej wpłaconej kwoty.
 11. Ceny podane na stronie serwisu są cenami brutto z naliczonym podatkiem VAT
 12. Informacje znajdujące się na stronie internetowej „karmydedykowane.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 13. Szczegóły nt. promocji związanej z Kartą Dużej Rodziny ( KDR ) - można znaleźć tutaj: KDR - promocja

§7
Opcje Płatności i Dostawy

 1. Aktualnie oferowane formy płatności i dostaw są dostępne w panelu wyboru opcji dostawy i płatności i mogą być na bieżąco uaktualniane przez Serwis.
 2. Ceny dostawy są cenami brutto.
 3. Faktura VAT dołączona w wersji papierowej do wysyłki zawiera cenę brutto porcji Karmy Dedykowanej i cenę wysyłki. Elektroniczna forma faktury VAT jest wysyłana drogą mailową.
 4. Wysyłkę faktur VAT reguluje ustawa art. 106n ust. 1 oraz 106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).
 5. Zamówiony towar jest dostarczany wybraną firmą kurierską lub innym dostępnym w serwisie środkiem dostarczenia zamówionego towaru.

§8
Odstąpienie od umowy

 1. Karmy Dedykowane są produktem nieprefabrykowanym, wytworzonym na zamówienie Klienta według jego specyfikacji wynikających z utworzonego profilu zwierzęcia utworzonego w Serwisie. W związku z tym stosuje się tutaj Art. 38 pkt. 1, pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta, który wyłącza w tej sytuacji możliwość odstąpienia od umowy.

§9
Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Konsumentowi przysługuje rękojmia za ewentualne wady towaru.
 3. Usługa zdalnego doradztwa żywieniowego nie jest objęta gwarancją.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie przedstawionego dowodu zakupu (f-ra VAT, paragon).
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Reklamowaną porcję Karmy Dedykowanej Klient powinien odesłać pod adres podmiotu prowadzącego : AGRA-NORD SP. Z O.O. 83-034 Kleszczewo ul. Jodłowa 13.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanej porcji Karmy Dedykowanej.
 8. Konsument w ramach przedsądowego rozstrzygnięcia sporu z właścicielem serwisu (AGRA-NORD Sp. zo.o.) może wystąpić o jego rozstrzygnięcie do właściwego miejscu zamieszkania Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Na stronach Sądu dostępne są stosowne formularze do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu.
 9. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są regulowane przepisami kodeksu cywilnego.

§10
Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agra-Nord Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewo 83-034, ul. Jodłowa 13 tel. 58 740 53 34 adres e-mail: rodo@karmydedykowane.pl
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu „karmydedykowane.pl” oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§11
Opinie, zdjęcia i inne materiały udostępnione na stronie przez Klienta

 1. Klient korzystający z Serwisu udostępniając na nim zdjęcia swojego zwierzęcia, opinie nt. produktów, upoważnia Serwis do swobodnego dysponowania tymi materiałami w obrębie Serwisu i działań związanych z jego prowadzeniem. Niewyłączna licencja udzielona w ten sposób przez Klienta Serwisowi jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
 2. Do powyższej zgody Klienta zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Agra-Nord Sp. z o.o.Kleszczewo 83-034, ul. Jodłowa 13
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@karmydedykowane.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 58 740 53 34
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1160 2202 0000 0003 8056 7512
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Telefoniczny kontakt ze Sklepem jest możliwy w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00

§13
Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sklepu. Jego każdorazowa zmiana będzie komunikowana mailowo.
 2. Moment opublikowania najnowszej wersji regulaminu na stronie sklepu jest jednocześnie datą jego wejścia w życie.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Kopiowanie zawartości strony sklepu do celów komercyjnych jest zabronione, a aktem prawnym regulującym takie praktyki jest Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.